Midgårds kundregister

Midgård är en av Nordens största nätbutiker för vit makt-musik och merchandise. Sedan 1990-talet har Midgård spelat en betydande roll inom den nazistiska rörelsen i Sverige och fungerat som en infrastruktur för rörelsen. Genom åren har Midgård aktivt deltagit och ekonomiskt understött flera nazistiska organisationer och har varit en naturlig närvaro vid interna arrangemang.

Midgård bedriver sin verksamhet från Alingsås. Förlaget bakom Midgård är Ringhorne AB (556870-8803), ägt av Martin Flennfors (19860125-5519) och Martin Engelin (19860630-4957). Båda har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen, där Engelin fortsatt är en av organisationens mer framstående medlemmar.

Precis som vi tidigare kommit över och publicerat kunduppgifter från kampboden 2016, midgård 2017, White united shop 2020 och Greenpilled 2023 så kan vi nu även dela med oss av Midgårds kundregister från 2017 till 2022. Registret omfattar cirka 20 000 beställningar från kunder över hela Europa.

Under en tid har vi bearbetat den svenska delen av registret, som innehåller cirka 2500 unika kunder. Samtliga av dessa kunder har aktivt valt att ekonomiskt stödja den nazistiska rörelsen i Sverige genom att beställa från Midgård.

På grund av registrets omfattning har vi valt att lägga registret på en extern sida, med funktioner som gör det enkelt sökbart. Vi vill att registret ska vara en resurs för alla som vill granska och attackera den nazistiska rörelsen.

Med denna publicering vill vi visa att man aldrig kommer att kunna vara anonym när man väljer att understödja den nazistiska rörelsen. Vi kommer alltid att hitta dig!


Midgård is one of the largest online stores in the Nordic region for white power music and merchandise. Since the 1990s, Midgård has played a significant role in the Nazi movement in Sweden, serving as an infrastructure for the movement. Over the years Midgård has actively participated in and financially supported several Nazi organizations as well as beeing presenct at internal events.

Midgård operates from Alingsås. The publishing company behind Midgård is Ringhorne AB (556870-8803), owned by Martin Flennfors (19860125-5519) and Martin Engelin (19860630-4957). Both have connections to the Nordic Resistance Movement, where Engelin continues to be one of the organization’s more prominent members.

Just as we have previously obtained and published customer information from Kampboden in 2016, Midgård in 2017, White United Shop in 2020, and Greenpilled in 2023, we can now also share Midgård’s customer register from 2017 to 2022. The register includes approximately 20,000 orders from customers across the world.

For some time, we have processed the Swedish part of the register, which contains about 2500 unique customers. All of these customers have actively chosen to financially support the Nazi movement in Sweden by ordering from Midgård.

Due to the extensive of the register, we have chosen to place it on this external page with features that make it easily searchable. We want the register to be a resource for anyone who wants to investigate and attack the Nazi movement.

With this publication, we want to show that one can never be anonymous when choosing to support the Nazi movement. We will always find you! Its only a matter of time.